ความร้อนของดวงอาทิตย์?

ความร้อนของดวงอาทิตย์

ความร้อนของดวงอาทิตย์
ความร้อนของดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลางระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลก ดวงอาทิตย์อยู่ในสถานะที่เรียกว่าพลาสมา เป็นสถานะที่สี่ของสสารซึ่งเป็นก๊าซที่อิเล็กตรอนไม่ได้ยึดติดกับนิวเคลียสดังนั้นพลาสมาจึงเป็นกลางทางปะจุไฟฟ้ารอบดวงอาทิตย์ ประกอบด้วยดาวเคราะห์และดาวบริวาร ดาวเคราะห์น้อยหลายแสนดวงและดาวหางหลายล้านล้านดวงทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าระบบสุริยะ

พื้นผิวที่มองเห็นของดวงอาทิตย์อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5,500 องศาเซลเซียส นักดาราศาสตร์วัดอุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์ในหน่วยเคลวินโดยที่ 1 เคลวินเท่ากับ 1 องศาเซลเซียสเท่ากับ 1.8 องศาฟาเรนไฮต์ แต่จุดเริ่มต้นและองศาเซลเซียสของเคลวินต่างกัน เคลวินเริ่มต้นที่ 0 เคลวิน แต่องศาเซลเซียสเริ่มที่ -273.15 องศาเซลเซียส (เท่ากับ -459.67 องศาฟาเรนไฮต์)

ดังนั้นอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์จึงอยู่ที่ประมาณ 5,800 เคลวินและอุณหภูมิที่แกนดวงอาทิตย์สูงถึงประมาณ 15 ล้านเคลวิน

The sun is a star in the center of the solar system. The sun provides the earth with light, heat and other forms of energy. The sun is in a state called plasma. It is the fourth state of matter, a gas in which electrons are not attached to the nucleus, so the plasma neutralizes the electrical capacitance surrounding the Sun. Consisting of planets and satellites Hundreds of thousands of asteroids and trillions of comets, all collectively known as the Solar System.

The Sun’s visible surface is approximately 5,500 degrees Celsius. Astronomers measure the star’s surface temperature in Kelvin, where 1 Kelvin equals 1 degrees Celsius equals 1.8 degrees Fahrenheit. But Kelvin’s starting point and degree are different. Kelvin starts at 0 Kelvin, but degrees Celsius starts at -273.15 degrees Celsius (equals -459.67 degrees Fahrenheit).

So the surface temperature of the Sun is approximately 5,800 Kelvin and the temperature at the Sun’s core reaches approximately 15 million Kelvin.

The sun’s energy comes from nuclear fusion reactions. Which is born in the center of the sun A nuclear fusion reaction is a new atomic combination of atoms with a mass less than the initial total mass of the atom. And the lost mass is converted into energy.

ความร้อนของดวงอาทิตย์?

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : evolvewithmike.com

Recommended Articles