ใครกำหนดปฏิทิน

ใครกำหนดปฏิทิน
ปฏิทินโบราณ

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในปัจจุบัน เชื่อกันว่าชาติแรกที่คิดค้นการนับวัน เดือน ปี ในปฏิทินคือชาวบาบิโลเนียนพวกเขากำหนดวันที่จากดวงจันทร์โดยการสังเกตขั้นตอนของดวงจันทร์นั่นคือข้างขึ้นข้างแรม

เมื่อเกิดข้างขึ้นและข้างแรมครบ 1 รอบก็จะถือเป็น 1 เดือน ปฏิทินนี้เรียกว่าปฏิทินจันทรคติ และพวกเขายังกำหนดให้ 1 ปีมี 12 เดือนอีกด้วย เหตุที่ชาวบาบิโลนกำหนดให้ 1 ปีมี 12 เดือนเพราะเมื่อดวงจันทร์และข้างแรมครบ 12 ฤดูจะกลับมาอีกครั้ง

อาณาจักรใกล้เคียงยอมรับปฏิทินของชาวบาบิโลนในอาณาจักรของตนเช่นชาวอียิปต์โบราณชาวกรีกและชนชาติเซมิติก

ผู้ที่ใช้ปฏิทินบาบิโลนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชาวอียิปต์โบราณ ผู้พัฒนาแนวคิดของปฏิทินด้วยวิธีที่ก้าวหน้าที่สุด แต่เดิมชาวโรมันกำหนดให้ 355 วันเป็นเวลาหนึ่งปี (ตามระบบจันทรคติ) และทุกๆสี่ปี (ปีอธิกสุรทิน) จะมีการเพิ่มอีก 22 วันเพื่อให้เข้ากับฤดูกาล หรือการคำนวณแสงอาทิตย์)

จนถึง 46 ปีก่อนคริสตกาล Julius Caesar แห่งอาณาจักรโรมัน ซึ่งได้เข้ายึดครองอียิปต์ในรัชสมัยของราชินีคลีโอพัตราแนวคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ Sosigenes ได้รับการปรับให้ดีขึ้นโดยใช้เวลา 365 วัน ปฏิทินแบบนี้เรียกว่าปฏิทินจูเลียน ซึ่งใช้งานมายาวนานจนถึงปี 1582 ได้มีการแก้ไขอีกครั้ง.

From archaeological evidence found today. It is believed that the first nation to invent calendar counting was the Babylonians.They determined the lunar day by observing the lunar phases, namely the waning.

When the lunar and moon completes one cycle, it is treated as 1 month. This calendar is called the lunar calendar. They also set 1 year to 12 months, because the Babylonians set 1 year to 12 months, because when the moon and waning complete 12 seasons, it returns.

Nearby empires accept Babylonian calendars of their empires, such as the ancient Egyptians, Greeks and the Semitic peoples.

People who use the Babylonian calendar have been improved and developed to be more accurate, especially the ancient Egyptians. Developers of the concept of the calendar in the most advanced way. Originally, the Romans assigned 355 days for one year. (According to the lunar system) and every four (leap years) an additional 22 days are added to the season. Or solar calculation)

Until 46 BC, Julius Caesar of the Roman Empire. During the reign of Queen Cleopatra, the idea of ​​Egyptian astronomer Sosigenes was optimized for 365 days. This kind of calendar is called the Julian calendar. It was in use for a long time until 1582, revised again.

ใครกำหนดปฏิทิน

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : evolvewithmike.com

Recommended Articles