ทำไมน้ำทะเลจึงเค็ม

ทำไมน้ำทะเลจึงเค็ม

สาเหตุที่ทำให้ทะเล “เค็ม” เนื่องจากน้ำฝนชะสารละลายจำพวกเกลือและแร่ธาตุต่างๆ ที่ไหลไปตามแม่น้ำและลำธาร จากนั้นไหลและสะสมลงสู่ทะเลเมื่อน้ำทะเลระเหยสารละลายก็ไม่ระเหย มีเกลือจำนวนมากในทะเล น้ำทะเลก็เค็มมากขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้บางทฤษฎีกล่าวว่าความเค็มของน้ำทะเลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เนื่องจากในมหาสมุทรมีกระบวนการทางธรรมชาติที่รักษาสมดุลของแร่ธาตุกล่าวคือหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งอยู่ในน้ำมากเกินไปจะถูกกำจัดออกจากน้ำทะเลโดยการแยกตัวออกเป็นของแข็ง

ในทางกลับกันหากองค์ประกอบใดละลายในน้ำน้อยเกินไปกว่าปกติเกลือแร่ของธาตุนั้นในรูปของแข็งจะถูกละลายกลับสู่น้ำทะเล เพราะฉะนั้นความเค็มของน้ำทะเลจึงคงที่เป็นเวลาหลายล้านปี

บางทฎษฏี กล่าวว่าครั้งหนึ่งการระเบิกตัวของโลก ทำให้เกลือที่อยู่บนดิรนละลายลงไปสู่น้ำทะเล จึงทำให้น้ำทะเลเค็มมาจนถึงทุกวันนี้

อัตราส่วนของเกลือในทะเล 1 ลิตรเท่ากับเกลือ 35 กรัม

The cause of the sea “salty” is due to the rain water leaching the salt solution and various minerals. That flow along rivers and streams It then flows and accumulates into the sea, when the sea water evaporates, the solution does not evaporate. There is a lot of salt in the sea. The sea water is getting more and more salty.

In addition, some theories say that the salinity of seawater does not change over time. Because the ocean is a natural process that maintains the balance of minerals, that is, if too much of one of the elements is in the water, it is removed from the sea water by dissociating it into solids.


On the other hand, if an element is too little dissolved in water, the mineral salts in its solid form will be dissolved back into sea water. Therefore, the salinity of the sea water remains constant for millions of years.

Some doctrines say that at one time the emergence of the world Causing the salt on the dyr to dissolve into the sea water. Thus making the sea salt salty to this day.

The ratio of 1 liter of sea salt equals 35 grams of salt

ทำไมน้ำทะเลจึงเค็ม

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : evolvewithmike.com

Recommended Articles